Kő-dekor 2002 Kőipari Bt.

Kődekor Design

Kodeokor-design.hu

szechenyi

GDPR - Adatvédelmi nyilatkozat

GDPR Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk az új, egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR) által támasztott követelményeknek történő megfelelés érdekében módosította adatvédelmi szabályozását, ezért az új szempontok szerint kialakított Adatkezelési tájékoztatónkat itt olvashatja. Kérjük, tekintse át tájékoztatónkat, hogy adatainak kezelését elfogadja és hozzájárul továbbiakban ehhez.

A jogszabályi követelményekre tekintettel 2018. május 25-ig megtettük az erre vonatkozó adatvédelmi lépéseinket.

Az EU-s jogszabályi követelményekre tekintettel kérjük, döntését szíveskedjen 2018. május 25-ig meghozni hogy mi történjen az adataival. Amennyiben ezen időpontig nem érkezik válasz megkeresésünkre, úgy levelezési adatait listánkból töröljük. A későbbiekben ha a hírleveleinkre mégis igényt tart, úgy azt a weblapunk alján erre a célra kialakított felületen bármikor kérheti!

Online vásárlások során keletkezett személyes adatállományok kezelése.

Az  vásárlások során megadott személyes adataihoz, a belépéshez szükséges azonosítók megadásával bármikor módosíthatja, törölheti adatait weboldalunkról.  Amennyiben ez elfelejtett jelszó, vagy felhasználónév miatt nem sikerül,kérjük jelezzék felénk, és mi készséggel megtesszük az Ön által kért módosításokat. Az adatok védelméről, alább olvashat.

A rendszereink használata során a következő célra használjuk az ügyfelek adatait:

Az adatok köre

 1. Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, e-mail, telefonszám.  Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása, kapcsolat újrafelvételének lehetőségét biztosítja. Az adatkezelés célja az érintett azonosítása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a Greencomp Informatika között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése (Bit. 4. § (1) bek. 5. pont). A rendszerink használatához az adatok megadása kötelező és nélkülözhetetlen.
 2. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás. Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. Az Cégünk az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes, azonban ha az érintett nem adja meg a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen adatait, a szolgáltatási viszony nem lehetséges.
 3. Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. céggel történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a Kő-Dekor 2002 Bt. munkatársa kapcsolatba lép, és az ügyfélszolgálattal adatot közöl (pl. ajánlatkérés, módosítás, fejlesztés), az adatokat a cég kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és az szolgáltató között létrejött szerződés. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a cég törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs.

Informatikai nyilvántartások védelme

  Cégünk az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Személyes adatok védelme

A magánszemélyek a következő jogai vannak oldalunkon:

 • Személyes adataihoz való hozzáférés, ha ezt korábban megadta oldalunkon
 • Személyes adatainak módosítása
 • Személyes adatainak törlése

A szervezetünk köteles:

 • A legnagyobb biztonsággal megőrizni az ügyfelek személyes adatait
 • Értesíteni a hatóságot amint adatvédelmi lopás történik
 • Megfelelő hozzájárulási meghatalmazás az ügyfél részéről az adatok feldolgozásához
 • Részletes adatkezelési folyamatok rögzítése
 • Adatrögzítési formák rögzítése és ezek biztonságos tárolása

 Adatkezelő adatai:

 • Név: Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.
 • Cím: 9082 Nyúl, Széchenyi u. 1.
 • Tel: 06309762814
 • Mail: info@kodekor.com

Adatkezelés célja:

Tevékenységünk során, az ügyfelek adatai rendszereinkben rögzítésre kerülnek ( Név, E-mail cím, Telefonszám), amelyek az ügyfél Önként rendelkezik, az alapszabályzat elfogadás után.

Adatkezelés jogalapja

A honlap szolgáltatásait a felhasználó önként veszi igénybe. A nyújtott adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Adatbiztonság, adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, azokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor.

Az adatkezelés határozatlan ideig, de legfeljebb addig tart, amíg a felhasználó meg nem tiltja az adat adatkezelési cél szerinti felhasználását, illetve a felhasználó nem kéri az adatok kezelésének megszüntetését.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó cégünk munkatársától bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésére vonatkozóan. A felhasználó kérelmére az adatkezelő ad tájékoztatást a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül kérhető. 

A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, illetve zárolását. A felhasználót adatainak kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a tiltakozási jog, a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetősége.

Adatvédelmi incidensek kezelése


Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A Kő-Dekor 2002 Bt. az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A cég az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a cég indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Egyéb rendelkezések

Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást), amely más szolgáltatók oldalaira vezethet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

Az adatkezelő fenntartja a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi.


 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. az Ön TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJAKÉNT ill. szolgáltatójaként ügyfelei és partnerei adatait eddig is kiemelt biztonsággal és körültekintően kezelte. Hazánkban az adatvédelmi kérdések szabályozása tekintetében korábban hatályos magyar jogszabályokat részben felváltja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR).
Az uniós adatvédelmi szabályozással összhangban 2018. május 25-től a Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. módosította Adatvédelmi Tájékoztatóit, Adatvédelmi Szabályzatát melyeket megtekinthet honlapunkon:

https://www.kodekor.com/

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy az általunk kezelt személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra, újdonságainkról és ajánlatainkról tájékoztató hírlevelünk küldésére és marketing célra használjuk fel, azokat harmadik fél részére az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem adjuk át.
Az Ön által korábban megadott személyes adatait a továbbiakban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 6. §-a, illetve a GDPR 6. cikke alapján kezeljük. Reméljük, hogy továbbra is szívesen értesülne elsőként a Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt. újdonságairól és kereskedelmi ajánlatairól hírlevelünkből. Amennyiben a jövőben mégsem kíván hírlevelet kapni tőlünk, az
www.kodekor.com e-mail címre jelezze!

Üdvözlettel,

 

 

Kő-Dekor 2002 Kőipari Bt.

H-9082 Nyúl, Széchenyi u. 1.

Tel.: +36 30 / 976 2814

Fax: +36 96 / 364 721

ildiko@kodekor.com

www.kodekor.com

 

 

 

 

 

Dienstleistungen

 

 
- Große und kleine Handels
- Planung
Verarbeitung
Gravieren, Schnitzen, Gravieren
- Mineralien und Schmuck Verteilung
- Der Straßenkunst
- Denkmal wiederherstellung

Materialen

Marmor - Granit - Kalkstein - und Quarzit Exlusive Sourcing, Marketing, Verarbeitung und Produktion von Bau, Innenausbau und die Verwendung von Materialien, Grab Produkte. Mehr info...

Síremlékek

 Fő tevékenységi körünk közé tartozik a különböző márvány, gránit és mészkő nyers- anyagokból készült síremlékek gyártása, forgalmazása és kivitelezése. Részletek

Bauarbeiten

Da ein Großteil der Stein in der Architektur Profil umfasst die Küche, Bad Zähler, Treppen, Fensterbänke, Fassade, bedeckt Terrasse Herstellung, Vertrieb und Installation. Mehr info...

kodekorelvalaszto

 

Innenarchitektur einzelteile

 

 
- Küchenarbeitsplatten
Badezimmer Zähler
Tische
Wand- und Bodenbeläge

Badezimmer Artikel

Die Bäder sind wie eine Reihe von Elementen in der Granit, Kalkstein, Quarzit oder Bodenfliesen, Wandbelag reflektiert werden, als Zähler oder Waschbecken. Mehr info...

Küchenutensilien

Granit-Arbeitsplatten und Küchenutensilien, aus Keramik und Quarzit. Die unendliche Vielfalt von Naturstein und verleihen einzigartig. Mehr info...

Bürofelder

Die Büros aufgrund der dekorativen Elementen von Granit, Kalkstein, Quarzit, wie Bodenfliesen, Wandverkleidungen, in Form von Bürogeräten. Mehr info...

kodekorelvalaszto

 

Innenarchitektur einzelteile 2

 

 
Design-Elemente
Kamine
- Treppe
Gardinenstangen

Lépcsők

A gránitból, márványból, mészkőből készített lépcsők, dekoratív kinézetük miatt hasznosak és növelik otthonunk hangulatát. Részletek

Design Produkte

Eine ausgezeichnete Wahl für ein elegantes, schlankes modernen Formen unseren Häusern. Zurück zur Natur der Wände, so dass wieder eine echte Beziehung entwickeln eigene unserer Welt. Mehr info...

Kamine

 Bodenbeläge und Vertrieb einer breiten Palette von Feuer, je nach Version, klassischen und modernen Stil Öfen. Mehr info...

kodekorelvalaszto

 

Exclusiv materialen

 

 
- Luxus kollektion
- Onixen
- Marmor
- Quartzite
- Keramik

Keramik

Das Interieur-Design-Markt ist das jüngste Material in den Neolith und UNICERAMICA Keramik. Bedingt durch den besonderen Charakter der in vielen Bereichen eingesetzt, sowohl drinnen als auch.. Mehr Info...

Quartzits

Moderne Küchen "Muss Zubehör" - reine Farben und herausragenden technischen Talente. Mehr info

Onixok

Különleges, exkluzív díszítőkövek, onyxok megmunkálása, elhelyezése. Kerüljön egy ilyen kő a padlóra vagy átvilágítva a falra, olyan díszévé válik a lakásnak, amelyre méltán lehet büszke. Részletek

kodekorelvalaszto

 

Bestattungsbedarf

 

 
- Vasen
- Kaspi
- Kerzen
- Kreuze
- Skulpturen
- Rosetten
- Kranz halter
- Urnen
- Senkkästen
 

Bronze produkten

Wir verkaufen die Bronzegrabschmuck, Vasen, Kerzenhalter, Bronzebuchstaben, die in einer professionellen Art und Weisezu ihrem Bestimmungsortmontiert werden kann. Mehr info...

Produkte aus Stein

Marmor, Granit, Kalkstein, Lieferung, Verteilung und Verarbeitung von Bau, Innenausbau und die Verwendung von Produkten und Beerdigung Quarzit Exlusive Materialien. Mehr info...

Műkő termékek

Műkő termékek antikolt, travertin, illetve bronz színű kivitelben, így a gránit emlékeknek is nívós díszei lehetnek.

kodekorelvalaszto

 

Steininschrift

 

 
- Handgravur
- Lasergravur
- Maschinengravur
- Maschine schnitzerei
- Handmühle
- Bronze Briefen
- Alumínium Buchstaben
- Die emaillierten Buchstaben

Gravur

Auf der Basis Ihrer Ideen und Bilder in der Dunkelheit getroffen, meist schwarzen Steinen in verschiedenen Größen verpflichten Figuren, Porträts und Gravur-Objekte. Mehr info...

Vésett betűk

Homokfúvásos technológia használatát mi többnyire a betűk és a grafikák megjelenítésére alkalmazzuk Egységes betűmélységet tudunk készíteni nagy felületeken. Részletek

Bronze buchstabe

Die bronzenen Buchstaben bieten eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine dauerhafte und attraktive Dekorationdes Denkmals, Grabstein, Straßenschilder Kennzeichnung. Zwischen mehreren Schriftgrößen. Mehr info...

kodekorelvalaszto

 

Steinbearbeitung

 

 
- Blocksteinbearbeitung
- CNC bearbeitung
- Schleifen, Polieren
- Schleifmaschinen
- Hand Steinschnitzung

Vágás

Jelenlegi gépparkunk alkalmas a legkeményebb kőzetek vágására, darabolására mint márvány-gránit-mészkő-bazalt-keramia stb. Részletek

Schleifen

Unsere Firma nimmt alle Hard-Rock-Schleifen, Polieren, sowie Vor-Ort-Kalkstein Marmorböden, Treppenrenovierung, Polieren.

Steinbearbeitung

Motive, Bilder, Carving Formen, ob manuell oder automatisiert, geprägt oder Flachrelief, erkennen Fachleute, was Sie sich vorgestellt haben....

kodekorelvalaszto

 

Steinpflege

 

 
- Steinreiniger
- Steinpflege
- Stein Zement
- Szilikonen
- Impregnierung
- Farbe vertieft
 

Tisztítás

Alkalmazási terület: Az AKEMI kőtisztító finomra csiszolt, fényezett, nem nedvszívó és nedvszívó termés- és műkövek mint pl. márvány, gránit, terazzo felületének beltéri ápolására alkalmas. Részletek

Steinpflegen

Silizium-basierte Stein Polnisch, die eine einzelne Anwendung reinigt und Pflege .Dieses gibt ein neues Licht auf die Polierböden , Tischplatten und Arbeitsflächen. Mehr info...

Imprägnierung

Anwendung: AKEMI können die Naturstein Imprägnier- und Sonder zur Imprägnierung von allen saugfähigen mineralischen Baustoffen wasserabweisend zu machen Mehr info...

kodekorelvalaszto

 

Unsere Lieferanten